Heidag

Bert: “Geef in een veranderingsproces zelf het goede voorbeeld.”

Bert is clustercoördinator ‘Bedrijfsomgeving’ van het Bureau Sociaal Economische Zaken van de provincie Noord-Brabant. De medewerkers binnen dit cluster leveren een bijdrage aan het creëren van voldoende kwalitatieve ruimte voor het bedrijfsleven in Brabant.

Waarvoor hebben jullie Het Laar ingeschakeld?

Sinds de zomer van 2002 zijn binnen ons bureau drie clusters actief, gegroepeerd rond een aantal inhoudelijke thema’s. Doel van de clustering is te komen tot betere samenwerking, afstemming van werkzaamheden en het stellen van prioriteiten. Tot op heden hebben de medewerkers ieder een individueel afgebakend takenpakket met ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Gebleken is dat we onvoldoende kennis en ervaring uitwisselen en we hierdoor onvoldoende van elkaar leren. Daarnaast is het afbreukrisico van projecten groot in geval van ziekte.

Het Laar ondersteunt op diverse fronten deze verandering binnen ons bureau. Om het teamproces binnen de clusters te versterken, hebben de drie clusters in oktober vorig jaar uitgebreid gesproken over het versterken van samenwerking in de clusters. Begin dit jaar zijn per cluster korte vervolgsessies georganiseerd. Wij hebben voor ons cluster samen met Jan van der Heijden van Het Laar beide sessies uitgevoerd.

Wat was de aanpak en wat vond je ervan?

Tijdens de dag in oktober is gekozen voor een afwisselende aanpak: plenaire sessies en sessies in de clusters wisselden elkaar af. We hebben vooral gebrainstormd over de te stellen doelen binnen ons cluster en welke samenwerkingsvormen we nodig achten. Tevens hebben we hierover (helaas onder enige tijdsdruk) concrete afspraken gemaakt. Begin dit jaar hebben we de stand van zaken opgemaakt. Wat gaat goed, wat kan beter en waar lopen we tegen aan. Sterk in de aanpak was de goede sfeer, waardoor iedereen constructief meedeed en ook iedereen nadrukkelijk de mogelijkheid kreeg om mee te doen.

Wat is het resultaat tot nu toe? Wat heb je geleerd?

We hebben een start gemaakt met het werken in clusters en staan aan het begin van een proces. We hebben afspraken met elkaar gemaakt, maar het valt niet altijd mee deze afspraken na te komen. Daarom is afgesproken dat we de komende tijd nadrukkelijk tijd en energie in ons cluster steken en minder de waan van de dag laten regeren. De geïnvesteerde tijd en energie zal zich later zeker terugverdienen.

Op dit moment is het lastig dat binnen ons bureau grote verschillen bestaan tussen de clusters. Het ene cluster is verder dan het andere. Dit maakt het moeilijk om als clustercoördinatoren in onze aanpak een gezamenlijke lijn te volgen. Daarnaast zien nog niet alle mensen binnen ons bureau de meerwaarde van het werken in clusters. De opgave is hier - samen met het cluster en de andere coördinatoren - de goede aanpak te kiezen.

Wat zou je mensen in een vergelijkbare situatie adviseren om te doen of vooral niet te doen?

Ik ben er van doordrongen geraakt dat wil je iets veranderen, je er tijd voor moet maken. Spreek anderen er op aan wanneer zij zich niet aan afspraken houden. Wat je in ieder geval niet moet doen is er van uit gaan dat alle collega’s vanzelfsprekend de meerwaarde van veranderingen inzien. Dit vereist overtuigingskracht en uithoudingsvermogen. Geef in zo’n veranderingsproces daarom zelf het goede voorbeeld.